หลักเกณฑ์การรับประกัน

ด้วยความภูมิใจในความพิถีพิถัน ในทุก ๆ รายละเอียดของที่นอน Synda Swiss Posture Comfort เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพที่นอนซินด้า ทุกรุ่นให้กับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขของการรับประกันดังต่อไปนี้

  1. หากความเสียหายใด ๆ เกิดต่อสินค้าที่ท่านซื้อไป กรุณาแจ้งต่อพนักงานที่ท่านซื้อโดยเร็วที่สุดภายใน 7 วัน
  2. กรณีที่สินค้าเกิดชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อไป บริษัทฯจะซ่อมแซม หรือชดเชยสินค้าให้โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ นอกจากค่าขนส่งในการเปลี่ยน แปลงสินค้า อนึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เพิ่มหรือยืดระยะเวลาประกัน หรือเริ่มต้นระยะเวลาประกันใหม่
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเมื่อพบว่าที่นอนหรือฐานรองซินด้า ถูกใช้งานผิดลักษณะของการใช้งานที่ถูกต้อง หรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิตของ บริษัทฯ
  4. หากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทน ไม่สามารถหาได้ในขณะเวลานั้น บริษัทฯ จะทดแทนด้วยวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่าแต่อาจไม่ใช่สีหรือแบบเดิม
  5. ผ้าบุที่นอนด้านนอกไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
  • หากต้องการตรวจสอบ Warranty สามารถติดต่อได้ที่
    : @syndathailand หรือโทร 089-836-0007, 089-836-0008